Sumqayit Hospital Telefon NomresiDOWNLOAD 🗸 https://urluso.com/2uZ9nDSumqayit Hospital Telefon Nomresi: Sağlamlığınızı Əmin Əllərdədir

Sağlamlığınız sizin üçün nə qədər önəmlidir? Siz sağlamlığınızı kimlərə etibar edirsiniz? Siz sağlamlığınızla bağlı narahat olduğunuz zaman kimi seçirsiniz? Bu sualların cavabını bilmirsinizsə, sizin üçün mükəmməl bir tibb mükami var. O da Sumqayit Hospital MMC-dir.

Sumqayit Hospital, Azərbaycanın tibb sahəsində lider klinikalardan biridir. Burada sizin sağlamlığınızı peşkar həkimlər, müasir avadanlıqlar və texnologiyalar, sığorta şirketleri ila Əmǝkdaşlıq vǝ digǝr xidmǝtlǝr gözlǝyir. Bu mǝqalǝdǝ siz Sumqayit Hospital haqqında daha çox mǝlumat alacaqsınız. Habelǝ, Sumqayit Hospital telefon nomresini dǝ öyrǝnǝcǝksiniz.

Sumqayit Hospital Haqqında

Sumqayit Hospitalın Tarixçesi

Sumqayit Hospital, 2018-ci ilin aprel ayında faliyyet baş lad. Bu klinikada, Azərbaycanın ən yaxşı həkimləri və tibb işçiləri çalışır. Sumqayit Hospital, ölkənin ən böyük və ən müasir tibb mərkəzlərindən biridir. Burada, hər növ xəstəliklərin diaqnozu, profilaktikası, müalicəsi və reabilitasiyası aparılır. Sumqayit Hospital, həm dövlət, həm də xarici tibb təşkilatları ilə Əmǝkdaşlıq edir. Sumqayit Hospital, Azərbaycanın tibb sahəsindǝ yeniliklǝri tǝtbiq edir vǝ xalqın sağlamlığını yüksǝltmǝyǝ çalışır.

Sumqayit Hospitalın Missiyası vǝ Viziyası

Sumqayit Hospitalın missiyası, xalqın sağlamlığını qorumaq, xidmǝt sifarişçilǝrinin gözlǝntilǝrini ödǝmǝk vǝ onlara keyfiyyǝtli tibb xidmǝti göstǝrmǝkdir. Sumqayit Hospitalın viziyası isǝ, Azǝrbaycanda vǝ regionda tibb sahǝsindǝ lider klinika olmaq, beynǝlxalq standartlara uyğun xidmǝt vermǝk vǝ tibb elminin inkişafına töhfǝ vermǝkdir.

Sumqayit Hospitalın Xidmětlěri

Sumqayit Hospital, hěr növ xěstěliklěrin diaqnozu, profilaktikası, müalicěsi vě reabilitasiyası üçün geniş bir xidmět spektri těklif edir. Bu xidmětlěr arasında aşağıdakılar var:

 • Anesteziologiya vě reanimasiya
 • Baş vě boyun xěstěliklěri
 • Beyin vě sinir cěrrahiyası
 • Cildiyye
 • Daxiliyexana
 • Dermatologiya
 • Dializ
 • Diabetologiya
 • Endokrinologiya
 • Endoskopiya
 • Fizioterapiya
 • Gastroenterologiya
 • Ginekologiya
 • Hematologiya
 • İmmunologiya
 • İnfeksiya xěstěliklěri
 • Kardio-cěrrahiyası
 • Kardiologiya
 • Kulak-burun-boğaz (KBB)
 • Laboratoriya
 • Lor-cěrrahiyası
 • Mammologiya
 • Nefrologiya
 • Nevrologiya
 • Oftalmologiya (göz)
 • Onkologiya (xırdoğrayış)
 • Ortopediya vě travmatologiya
 • Pediatiriya (uşaq)
 • Plastik cěrrahiyası
 • Pulmonologiya (oğaq)
 • Radiologiya (rentgen)
 • Romatologiya (mafsal)
 • Stomatologiya (diş)
 • Tibbi kosmetologiya (güzellik)
 • Tibbi psixologiya (ruh sağlamlığı)
 • Torakal cěrrahiyası (kök)
 • Urologiya (sidik yolu)
 • Üroloji-cěrrahiyası (sidik yolu)

Bu xidmětlěrděn istifadě etmək üçün siz Sumqayit Hospital telefon nomrəsini zəng edə bilərsiniz. Telefon nomrəsi və ünvanı aşağıda verilmişdir.

Sumqayit Hospitalın Telefon Nomrəsi və Ünvanı

Telefon Nomrəsi

Sumqayit Hospital telefon nomrəsi +994 18 655 55 55-dir. Bu nomrəni zəng edərək, siz klinikada həkimlərlə görüş təyin edə, xidmətlər haqqında məlumat ala, sığorta şirkətləri ilə Əmǝkdaşlıq barǝdǝ soruşa bilǝrsiniz. Telefon nomrěsi hěr gün vě hěftǝnin hěr günü 24 saat işlǝyir.

Ünvanı

Sumqayit Hospital ünvanı Sumqayit ş., S. Vurğun küç., 1A-dir. Klinika, şěhěrin měrkǝzi hissěsindǝ yerlǝşir vě nǝqliyyat vasitǝlǝri ilǝ asanlıqla çatmaq olar. Klinikanın qarşısında geniş bir avtopark da var.

Xěritědě Tapın

Sumqayit Hospital-ı xěritědě tapmaq üçün, siz aşağıdakı linki klik edin:

Sumqayit Hospital Xeritesi

Bu link sizi Google Maps xidmətinin səhifəsinə yönlendirir. Burada siz klinikanın tam yerini görüb, marşrutunuzu planlaya bilersiniz.

Sumqayit Hospitalın Sosial Şebekeleri

Facebook

Sumqayit Hospital-ın Facebook səhifəsi https://www.facebook.com/sumgait.hospital/-dir. Bu səhifədə siz klinikanın son xǝbǝrlǝrini, tibb elminin yeniliklǝrini, sağlamlıqla bağlı faydalı mǝslǝhǝtlǝri, xidmǝtlǝrin qiymetlǝrini vě digǝr maraqlı mǝlumatları tapa bilersiniz. Habelǝ, siz bu sěhifedě klinikaya suallarınızı soruşa, riyaziyyatlarınızı bildirǝ vě digǝr istifadęçilěrla fikirlăşe bilersiniz.

Instagram

Sumqayit Hospital-ın Instagram sęhifęsi https://www.instagram.com/sumgait.hospital/-dir. Bu sęhifędę siz klinikada aparılan müalicęlęrin vę ęmeliyyatların videolarını, hękimlęrin vę xidmęt sifarişçilęrinin şękillęrini, sağlamlıqla bağlı gözal vę motivasiya edici sözlęri vę digęr maraqlı męlumatları görüb, bölüşe bilersiniz.

YouTube

Sumqayit Hospital-ın YouTube kanalı https://www.youtube.com/channel/UCW9w8Z0w7fXxO x4aQ-dir. Bu kanalda siz klinikada həyata keçirilən müxtəlif tibb layihələrinin, seminarların, konfransların, təlimlərin və s. videolarını izləyə, klinikaya abunə olaraq yeni videolardan xəbərdar ola bilərsiniz.

Sumqayit Hospitalın Covid-19 ilə Mübarizəsi

Covid-19 Testləri və Müalicəsi

Sumqayit Hospital, Covid-19 pandemiyasının başlanğıcından bəri xalqın sağlamlığını qorumaq üçün səy göstərir. Klinikada, Covid-19 testləri aparılır və müsbət hallarda müalicə və reabilitasiya təmin edilir. Covid-19 testləri üçün siz Sumqayit Hospital telefon nomrəsini zəng edib, qabaqcadan qeydiyyatdan keçməlisiniz. Test nəticələri 24 saat ərzində sizin e-poçt ünvanınıza göndərilir.

Covid-19 Qarşısında Sağlamlıq Paketləri

Sumqayit Hospital, Covid-19 qarşısında xalqın sağlamlığını yüksəltmək üçün müxtəlif sağlamlıq paketləri təklif edir. Bu paketlər arasında aşağıdakılar var:

Paketin adı Paketin qiymǝti Paketdǝ olan xidmǝtlǝr
Covid-19 Profilaktikası Paketi 50 AZN Covid-19 testi, qan tǝhlili, EKG, oksigenasiya, spirografiya, immunitet güclǝndirici vitaminlǝr.
Covid-19 Müalicěsi Paketi 100 AZN Covid-19 testi, qan tǝhlili, EKG, oksigenasiya, spirografiya, immunitet güclǝndirici vitaminlǝr, antiviral vě antibakterial děrmanlar, oksigen terapiyası.
Covid-19 Reabilitasiyası Paketi 150 AZN Covid-19 testi, qan tǝhlili, EKG, oksigenasiya, spirografiya, immunitet güclǝndirici vitaminlǝr, fizioterapiya, massaj, nǝfǝs terapiyası.

Bu paketlěrděn istifadě etměk üçün siz Sumqayit Hospital telefon nomrěsini zěng edib, qabaqcadan qeydiyyatdan keçmělisiniz.

Covid-19 Tědbirlěri vě Měslěhětlěri

Sumqayit Hospital, Covid-19 pandemiyasının yayılmasını azaltmaq üçün bütün tibbi vǝ ictimai tědbirlěrě riayet edir. Klinikada maska vě sosial měsafǝ qaydalarına ęmǝl olunur, dezinfeksiya işlěri aparılır, xidmět sifarişçilěrinin temperaturu ölçülür vě digěr profilaktik addımlar atılır. Siz dǝ klinikaya gǝlmǝdǝn őncǝ aşağıdakı měslěhětlărę diqqet edin – Klinikaya gǝlmǝdǝn őncǝ Sumqayit Hospital telefon nomrěsini zěng edib, hěkimlěrlə görüş těyin edin. – Klinikaya gǝlǝrkǝn maskanızı geyinin vě őzünüzü sosial měsafěyə saxlayın. – Klinikada xidmět sifarişçilěrinin vě hěkimlěrin tǝlimatlarına uyğun hərəkət edin. – Klinikadan çıxarkən őzünüzü vě ətrafınızı dezinfeksiya edin. – Klinikada xidmět aldıqdan sonra sağlamlığınızla bağlı hər hansı bir problem yaranarsa, dərhal Sumqayit Hospital telefon nomrəsini zəng edin.

Niyə Sumqayit Hospitalı Seçməlisiniz?

Siz sağlamlığınızı kimlərə etibar edirsiniz? Siz sağlamlığınızla bağlı narahat olduğunuz zaman kimi seçirsiniz? Bu sualların cavabını bilmirsinizsə, sizin üçün mükəmməl bir tibb mükami var. O da Sumqayit Hospital MMC-dir. Niyə? Çünki burada sizin sağlamlığınız peşkar həkimlər, müasir avadanlıqlar və texnologiyalar, sığorta şirketleri ila Əmǝkdaşlıq vǝ digǝr xidmǝtlǝr gözlǝyir. Hadi daha ətraflı baxaq.

Peşkar Tibbi Heyət

Sumqayit Hospital-da çalışan həkimlər və tibb işçiləri Azərbaycanın ən yaxşı və ən təcrübəli tibb mütəxəssisləridir. Onlar öz sahələrində beynəlxalq sertifikatlar və diplomlar əldə etmiş, xarici ölkələrdə tibb təhsili almış, müxtelif konfrans və seminarlarda iştirak etmiş, tibb elminin inkişafına töhfə vermişdir. Onlar sizin sağlamlığınızı qorumaq üçün hər zaman hazırdır.

Müasir Avadanlıqlar vë Texnologiyalar

Sumqayit Hospital-da sizin sağlamlığınızı diaqnozlaya, profilaktika ede, müalicë ede vë reabilitasiya ede bilǝcǝk müasir avadanlıqlar vë texnologiyalar istifadë olunur. Bu avadanlıqlar vë texnologiyalar beynǝlxalq standartlara uyğundur vë sizin sağlamlığınız üçün Ən yaxşı nǝticǝni verir. Bu avadanlıqlar vë texnologiyalar arasında aşağıdakılar var:

 • MRI (Magnetik Rezonans İmici)
 • CT (Kompyuterli Tomoqrafiya)
 • USG (Ultrases İmici)
 • X-ray (Rentgen)
 • ECG (Elektrokardioqram)
 • EEG (Elektroensefaloqram)
 • EMG (Elektromiyografi)
 • Laboratoriya Analizlari
 • Endoskopiya
 • Laparoskopiya
 • Lazer Terapiyasi
 • Oksigen Terapiyasi
 • Fizioterapiya
 • Massaj
 • Nǝfǝs Terapiyasi

Bu avadanlıqlar vë texnologiyalar sizin sağlamlığınızı diaqnozlaya, profilaktika ede, müalicë ede vë reabilitasiya ede bilǝcǝk müasir avadanlıqlar vë texnologiyalar istifadë olunur. Bu avadanlıqlar vë texnologiyalar beynǝlxalq standartlara uyğundur vë sizin sağlamlığınız üçün Ən yaxşı nǝticǝni verir.

Sığorta Şirkətləri ilə Əməkdaşlıq

Sumqayit Hospital-da sizin sağlamlığınızı qorumaq üçün sığorta şirkətləri ilə Əməkdaşlıq edilir. Bu şirkətlər arasında aşağıdakılar var:

 • A-Group Sığorta
 • AtaSığorta
 • Axa MBASK
 • AzSigorta
 • Bakı Sığorta
 • Buta Sığorta
 • Çartis Hayat Sığorta
 • Gala Sığorta
 • Gunay Sığorta
 • Mega Sığorta
 • Pasa Sığorta
 • Pasha Hayat Sığorta
 • Qala Sığorta
 • Ravan Sığorta
 • Standard Insurance
 • Xalq Sığorta

Bu şirkətlərin sığorta polisləri ilə siz Sumqayit Hospital-da xidmət aldıqda, sizin ödənişinizin bir hissəsi və ya tamamı sığorta şirkəti tərəfindən ödənilir. Bu sizin üçün çox rahat və sərfəlidir.

Xülasə vë FAQ

Bu mǝqalǝdǝ siz Sumqayit Hospital haqqında Ətraflı mǝlumat aldınız. Siz öyrǝndiniz ki, Sumqayit Hospital Azǝrbaycanın tibb sahǝsindǝ lider klinikalardan biridir. Burada sizin sağlamlığınızı peşkar hěkimlěr, müasir avadanlıqlar vě texnologiyalar, sığorta şirketleri ila Əmǝkdaşlıq vǝ digǝr xidmǝtlǝr gözlǝyir. Habelě, siz Sumqayit Hospital telefon nomrěsini vě ünvanını öyrěndiniz. Bu mělumatlar sizin sağlamlığınızı qorumaq üçün çox faydalıdır.

Bu měqalěnin sonunda sizin üçün bazi FAQ (tez-tez verilěn suallar) cavablandırırıq:

 1. Sumqayit Hospitalın iş saatları nədir?
 2. Cavab: Sumqayit Hospital hěftěnin hěr günü 24 saat işlěyir. Habelě, klinikada tibb xidměti göstěrěn bütün şöbělěr dě hěftěnin hěr günü işlěyir.

 3. Sumqayit Hospitalda hansı xidmětlěr pulsuzdur?
 4. Cavab: Sumqayit Hospitalda konsultasiya, diaqnostika, profilaktika, müalicë vë reabilitasiya xidmětlari üçün ödǝniş alınır. Ancaq, klinikada b azı xidmětlěr pulsuzdur. Bunlar arasında aşağıdakılar var:

  • Qan tǝhlili
  • EKG
  • Oksigenasiya
  • Spirografiya
  • İmmunitet güclǝndirici vitaminlǝr

  Bu xidmětlěrdən istifadě etmək üçün siz Sumqayit Hospital telefon nomrəsini zəng edib, qabaqcadan qeydiyyatdan keçməlisiniz.

 5. Sumqayit Hospitalda hansı sığorta şirkətləri ilə Əmǝkdaşlıq edilir?
 6. Cavab: Sumqayit Hospitalda 16 sığorta şirkəti ilə Əmǝkdaşlıq edilir. Bu şirkətlərin siyahısı məqalənin yuxarı hissəsində verilmişdir. Bu şirkətlərin sığorta polisləri ilə siz Sumqayit Hospital-da xidmět aldıqda, sizin öděnişinizin bir hissěsi və ya tamamı sığorta şirkěti těrěfinděn öděnilir.

 7. Sumqayit Hospitalda Covid-19 testi necə aparılır və nəticəsi necə öyrənilir?
 8. Cavab: Sumqayit Hospitalda Covid-19 testi PCR metodu ilə aparılır. Bu test üçün sizin burun və ya boğazınızdan sürüntü nümunəsi alınır. Test nümunəsi laboratoriya şöbǝsinǝ gönděrilir vǝ 24 saat ǝrzindǝ nǝticǝ hazır olur. Test nǝticǝsi sizin e-poçt ünvanınıza gönděrilir. Test nǝticǝsi müsbět çıxarsa, siz děrhal Sumqayit Hospital telefon nomrěsini zěng edib, müalicě üçün müraciět etmǝlisiniz.

 9. Sumqayit Hospitalda hansı tibb sahělěrindě hěkimlěrla görüş těyin etmǝk olar?
 10. Cavab: Sumqayit Hospitalda hěr növ xěstěliklěrin diaqnozu, profilaktikası, müalicěsi vë reabilitasiyası üçün hěkimlǝrla görüş těyin etmǝk olar. Klinikada 37 tibb sahësindë peşkar hěkimlër çalışır. Bu sahëlęrin siyahısı mǝqalënin yuxarı hissësindë verilmişdir. Habelë, klinikada bütün tibb xidmëti göstërën şöbëlër dë hëftënin hër günü işlëyir.

 11. Sumqayit Hospitalın ünvanını vë xeritesini necë tapa bilersiniz?
 12. Cavab: Sumqayit Hospitalın ünvanı Sumqayit ş., S. Vurğun küç., 1A-dir. Klinika, şehrin mërkezi hissësindë yerlëşir vë nëqliyyat vasitëlëri ilë asanlıqla çatmaq olar. Klinikanın qarşısında geniş bir avtopark da var. Sumqayit Hospitalın xeritesini tapmaq üçün, siz mǝqalënin yuxarı hissësindëki linki klik edin. Bu link sizi Google Maps xidmëtinin sęhifęsinę yö nlendirir. Burada siz klinikanın tam yerini görüb, marşrutunuzu planlaya bilersiniz.

  Bu məqalənin sonunda siz Sumqayit Hospital haqqında Ətraflı məlumat aldınız. Siz öyrəndiniz ki, Sumqayit Hospital Azərbaycanın tibb sahəsində lider klinikalardan biridir. Burada sizin sağlamlığınızı peşkar həkimlər, müasir avadanlıqlar və texnologiyalar, sığorta şirketleri ila Əmǝkdaşlıq vǝ digǝr xidmǝtlǝr gözlǝyir. Habelə, siz Sumqayit Hospital telefon nomrəsini və ünvanını öyrəndiniz. Bu məlumatlar sizin sağlamlığınızı qorumaq üçün çox faydalıdır.

  Siz də sağlamlığınızı Sumqayit Hospital-a etibar edin və həyatınızı keyfiyyətli yaşayın!  bc1a9a207d


Leave a Reply